Search
Close this search box.

Giải pháp toàn diện cho đôi mắt khỏe

Chườm ấm mắt EyeGiene

  • Nhiệt độ tối ưu ~43◦C +/-3 ◦C
  • Thời gian nóng khoảng 30 phút
  • Thuận tiện, sử dụng dễ dàng
  • Tăng tuân thủ điều trị